Distance Sales Contract

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

A.‘KULLANICI’ ; (sözleşmede bundan sonra ‘Kullanıcı’ olarak anılacaktır)

B.‘ARACI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ARACI" olarak anılacaktır)

Ünvanı: Hilmiye Özlem Budak 
Adresi: Esentepe Cad. Pamira Park Kuğu Evleri No:89/T1 Güzelyalı/Çanakkale Telefon: +90 (506) 643 74 74
Eposta: info@cahidemuzayede.com

www.cahidemuzayede.com web sitesini (Bundan böyle ‘Site’ olarak anılacaktır) ziyaret ederek veya üye olarak, kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; Mesafeli Satış Sözleşmesinde ve Sitede belirtilen tüm hususları kayıtsız şartsız kabul ettiğinizi ve onayladığınızı, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

www.cahidemuzayede.com kullanıcıları ve üyeleri (Bundan böyle ‘Kullanıcı’ olarak anılacaktır), güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman üyeliklerini bitirebilirler ve/veya Siteyi kullanmaktan vazgeçebilirler. Kullanıcılar bu konuda Hilmiye Özlem Budak ’tan herhangi bir hak talep edemezler.

1. www.cahidemuzayede.com hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca www.cahidemuzayede.com altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

2. www.cahidemuzayede.com web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Hilmiye Özlem Budak ’ye aittir. Kullanıcılar Site sayfalarını veya içindekileri izlemek veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Hilmiye Özlem Budak’nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

3. Kullanıcılar Sitenin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, Siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde Hilmiye Özlem Budak bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları Kullanıcıya rücu eder.

4. Kullanıcılar telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Siteyi kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, Siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlal etmediğinden emin olmalıdırlar. Kullanıcılar Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Hilmiye Özlem Budak’ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları Kullanıcıya rücu edilir.

5. Kullanıcılar Sitenin yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Hilmiye Özlem Budak’a bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlalde bulunan Kullanıcının Siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. Hilmiye Özlem Budak’ın ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, O Kullanıcının Siteye erişim veya Siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

6. Kullanıcılar Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da Siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, Siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

7. Hilmiye Özlem Budak Sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Hilmiye Özlem Budak Kullanıcıların Siteden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Hilmiye Özlem Budak doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, www.cahidemuzayede.com web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

8. Kullanıcılar kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Hilmiye Özlem Budak’ın söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Kullanıcıların www.cahidemuzayede.com üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

9. Hilmiye Özlem Budak’ın her zaman, tek taraflı olarak www.cahidemuzayede.com web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

10. Hilmiye Özlem Budak, Kullanıcıların bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, Kullanıcıların verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcılar bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Hilmiye Özlem Budak’den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

11. www.cahidemuzayede.com web sitesine üyelik başvurusunda bulunmak, www.cahidemuzayede.com üyesi olmanın ön koşulu olmakla beraber yeterli koşulu değildir. www.cahidemuzayede.com üyesi olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların başvuruları Hilmiye Özlem Budak tarafından değerlendirilir. Sadece uygun görülen üyeler www.cahidemuzayede.com web sitesi üyesi olarak kabul edilir. Siteye gönderilen her tür içerik, editör onayından geçtikten sonra yayınlanmaya başlar.

12. Hilmiye Özlem Budak kayıtlarını eksik giren üyelerin ve/veya Sitenin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca Hilmiye Özlem Budak belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

13. Kullanıcılar, Siteyi değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, Site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Hilmiye Özlem Budak kendi kişisel takdirine göre Siteyi bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

14. Hilmiye Özlem Budak www.cahidemuzayede.com üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. Hilmiye Özlem Budak dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.

15. Hilmiye Özlem Budak Kullanıcıların sağladıkları içerikleri, Site’de çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.

16. Kullanıcılar kişisel üyelik sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin Hilmiye Özlem Budak tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.

17. Hilmiye Özlem Budak Kullanıcıların Siteyi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir.

18. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcılar bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Hilmiye Özlem Budak’ın Kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

19. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünler, şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde, her halde yasa ve yönetmeliklerle belirlenen yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. İşbu teslim süresi ile ilgili ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin yapılması tarihinden itibaren başlayacaktır.

20. Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Hilmiye Özlem Budak sorumlu tutulamaz.

21. Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, ürünün Alıcı'ya teslim edilememesinden veya geç teslim edilmesinden dolayı Hilmiye Özlem Budak sorumlu tutulamaz.

22. Alıcı, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

23. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi'ni (KDV), varsa komisyonu ve komisyonun KDV’sini ödediği anda Hilmiye Özlem Budak’nin ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Hilmiye Özlem Budak ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

24. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, Alıcı'ya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Hilmiye Özlem Budak 'den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

25. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından 'ye ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde Hilmiye Özlem Budak’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

26. Alıcı ve Hilmiye Özlem Budak işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

27. Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

28. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler www.cahidemuzayede.com web sitesine üye olamazlar.

29. Kullanıcılar, Siteyi kullanmakla, Site hakkında veya Site ile ilgili bir ihtilafın çıkması halinde, bu ihtilafın kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Çanakkale Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

30.  www.cahidemuzayede.com sitenize üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiğim ve vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, e-posta adresim, vb.) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları ile sözleşmeden doğan ve kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirketiniz Hilmiye Özlem Budakile tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi vd.) bu amaçlar ile alındığı/alınacağı, ayrıca (üyeliğim varsa) istediğim her zaman sitenizdeki üyelik sayfasında iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim (bilahare iletişimi açtığımda, varsa önceki red bildirimim dikkate alınmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın aynı kanaldan devam edeceği) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya Kullanım ve Satış Koşulları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış, pazarlama, anket yapılması amacıyla, kredi kartı ve üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şirketiniz Hilmiye Özlem Budak’nin kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz bağlantılar, faks, e-post ve diğer elektronik iletişim araçları/kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine onayım vardır.